RAVNIŠTE KRUŠEVACOdluka o pokriću gubitka 2018

Odluka o usvajanju FI 2018

Odluka Skupštine 2019

Ravnište bitan događaj

Ravnište - komisija za glasanje 2019

Zapisnik Skupstina Ravniste 10.06.2019

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Sazivanje sednice odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac

Zapisnik sa sednice za komisiju za reviziju

Izjava odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje

Punomoćje - pravno lice

Zapisnik odbora direktora Ravnište

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

Zapisnik Skupštine akcionara 24.05.2018.god

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Ravniste 2018

Izveštaj komisije za glasanje 2018

Odluke Skupština Ravnište 24.05.2018.god.

Izveštaj o bitnom događaju 2018

Zapisnik Odbora Direktora Ravniste 2018

Zapisnik Komisija za Reviziju 2018

Sazivanje OD Skupstina sa predlozima odluka 2018

PUNOMOC R fizicko lice 2018

PRIJAVA ucesca 2018 Ravniste

Poziv 2018

Izvestaj OD Ravniste 2018

Izjava Kodeks Ravnište 2018

Godišnji izveštaj 2017

Ravnište 2017 bitan događaj

Komisija za glasanje 2017

Ravnište odluke 12.06.2017.god.

Zapisnik Skupštine Ravnište 2017

Prijava učešća 2017 Ravnište

Punomoć fizičko lice 2017

Punomoć pravno lice 2017

Poziv 2017

Zapisnik Odbora direktora Ravnište 2017

Izveštaj OD Ravnište 2017

Zapisnik komisija za reviziju 2017

Izjava Kodeks Ravnište 2017

Sazivanje OD Skupština sa predlozima odluka 2017

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 10.05.2017.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Ravnište - Odluka

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj Komisije za glasanje 2016

Zapisnik Komisije za reviziju Ravnište 2016

Sazivanje OD Ravnište 2016 sa odlukama

Izjava Kodeks Ravnište 2016

Izveštaj OD Ravnište 2016

Zapisnik Odbora Direktora Ravnište 2016

POZIV 2016

PUNOMOĆ R fizičko lice 2016

PUNOMOĆ R pravno lice 2016

PRIJAVA učešća 2016 Ravnište

Ravnište - Godisnji izveštaj 2015

Izveštaj o bitnom događaju - Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara

Odluke

Izveštaj komisije za glasanje

Zapisnik sa Skupštine akcionara

Izjava kodeks Ravnište 2015

Izveštaj Ravnište 2015

Sazivanje Ravnište 2015

Punomoć

Prijava učešća

Zapisnik odbora direktora

Zapisnik komisije za reviziju

Poziv Ravnište 2015

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara

Odluke

Izveštaj komisije za glasanje

Ponovljena Skupština akcionara

Poziv za ponoveljnu Skupštinu akcionara

Bitan događaj - odlaganje Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice komisije za reviziju

Sazivanje za sednicu Odbora direktora

Zapisnik sa sednice Odbora direktora

Izveštaj odbora direktora

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Zapisnik sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

Kodeks korporativnog upravljanja

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu

Izveštaj komisije za glasanje sa ponovljene redovne Skupštine akcionara

Izveštaj sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

Poziv za ponovljenu redovnu sednicu skupštine

Zapisnik odbora direktora

Izveštaj o bitnom događaju - Odlaganje redovne sednice skupštine akcionara

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Izveštaj odbora direktora

Zapisnik sa sednice Odbora direktora održane dana 17.05.2013.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara

Sazivanje za sednicu Odbora direktora

Zapisnik sa sednice komisije za reviziju održane dana 16.05.2013.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj sa revizorskim mišljenjem za 2012. godinu

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Izveštaj komisije za glasanje sa godišnje skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu

Dopuna dnevnog reda za redovnu skupštinu akcionara 29.06.2012. godine

Predlog akcionara 29.06.2012. godine

Odluka upravnog odbora 07.06.2012. godine

Global preldlog 06.06.2012. godine

Poslovnik o radu skupštine

Predlog Odluke o uskladjivanju

Sazivanje sednice upravnog odbora 25.05.2012. godine

Statut akcionarskog društva

Izveštaj nadzornog odbora 01.02.2012. godine

Izveštaj upravnog odbora 01.02.2012. godine

Dopuna dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Ispravka poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Informacija o uskladenosti sa ZPD 2012

Prijava učešća u radu skupštine

Procedura i upustvo za glasanje preko punomocnika 29.05.2012. godine

Punomocje

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 28.06.2011. godine

Poziv sa izveštajem o sazivanju godišnje Skupštine akcionara

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011 godine

Poziv sa izveštajem o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

Predlog odluke

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2010 godine

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara

Izveštaj o sazivanju godišnje skupštine akcionara