RAVNIŠTE KRUŠEVACPunomoćje za glasanje u odsustvu vanredna Ravnište

Poziv za vanrednu skupštinu 13.12.21

Nacrt Odluke promena pravne forme

FORMULAR za glasanje u odsustvu vanredna Ravnište

Predlog Odluke o razrešavanju članova OD Ravnište

Predlog Odluke o izmeni osnivačkog akta Ravnište

OBAVEŠTENJE - o uvidu u dokumenta Ravnište

Predlog OSNIVAČKI AKT RAVNIŠTE

Bitan događaj - sednica 13.09.2021

Zapisnik Van.Skupština Ravnište 13.09.21

FORMULAR za glasanje u odsustvu Ravnište

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija

Poziv za Vanrednu Skupštinu 13.09.2021

Predlog - Odluka o prinudnom otkupu akcija Ravnište ad Kruševac potpis

PUNOMOĆJE za glasanje na sednici Ravnište

Bitan događaj - redovna sednica 2021

Odluke Skupština 2021

Zapisnik Skupština Ravnište 2021

Formular za glasanje u odsustvu RAVNIŠTE AD

Izjava Kodeks Ravnište 2021

Izveštaj OD Ravnište 2020

Poziv R 2021 G

Predlozi odluka OD 21.05.2021.

Punomoćje za glasanje RAVNIŠTE AD 29.06.21

Izveštaj bitan događaj

ODLUKE Skupština 28.04.2021

Van.Skupština Ravnište 28.04.21 Zapisnik

Poziv za vanrednu sednicu AD RAVNISTE za 28.04.2021.

Odluka o utvrdjivanju cene akcija - NESAGLASNI AKCIONARI RAVNISTE AD

Predlozi odluka Skupstina - 28.04.2021

Formular za glasanje RAVNISTE AD

Punomocje za glasanje RAVNISTE AD

OBRAZAC - Nesaglasni akcionari Ravniste AD Krusevac

Bitan događaj - izveštaj Skupština 19.11.2020

Odluke 19.11.20

Zapisnik Van. Skupština Ravnište 19.11.2020.

FORMULAR ZA GLASANJE u odsustvu Ravnište

POZIV za vanrednu skupštinu akcionara Ravnište 19.11.20

Predlog - Izmene i dopune Statuta Ravnište

Predlog Odluke smanjenje i poništenje kapitala Ravnište 319

PUNOMOĆJE za glasanje Ravnište

Vanredna Skupština 25.09.2020.

FORMULAR ZA GLASANJE Ravnište

POZIV za vanrednu skupštinu akcionara Ravnište

Predlog - Izmene i dopune Statuta Ravnište

Predlog Odluka odbora direktora - smanjenje i poništenje kapitala Ravnište

PUNOMOĆJE za glasanje Ravnište

Bitan dogadjaj Izveštaj - Skupstina Ravniste 18.06.20

Komisija za glasanje Skupština Ravnište 18.06.20 izvestaj

Odluke Skupština 2020

Zapisnik Skupština Ravnište 2020

FORMULAR nesaglasan akcionar Ravnište

Glasanje u odsustvu RAVNISTE 2020

Godišnji izveštaji 2019

Izjava Kodeks Ravnište 2020

Izveštaj OD o sticanju sopstvenih akcija

Izveštaj OD Ravnište 2019

Obaveštenje akcionarima pravima i utvrdjenoj ceni

Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti-predlog

Odluka o usvajanju obav.o pravima akcionara na nesaglasnost i izv.o ceni akcija - predlog

POZIV 2020

Predlog Ugovora o zajmu Kapa Gold-Ravniste

PUNOMOC R fizičko lice 2020

PUNOMOC R pravno lice 2020

Sazivanje OD 20 sa predlozima odluka

Zapisnik Komisija za Reviziju 2020

Zapisnik Odbora Direktora Ravnište 2020

Odluka Skupštine sopstvene akcije

Odluka Skupština vanredna

Ravnište bitan dogadjaj Vanredna 2019

Zapisnik Skupština Ravnište 24.10.2019

Obaveštenje o odluci OD

Odluka Skupštine sopstvene akcije-predlog

Odluka vanredna skupština

Poziv Ravnište 2019 vanredna

PRIJAVA učešća 2019 Ravnište vanredna

PUNOMOC R fizičko lice 2019 vanredna

PUNOMOC R pravno lice 2019 vanredna

Odluka o pokriću gubitka 2018

Odluka o usvajanju FI 2018

Odluka Skupštine 2019

Ravnište bitan događaj

Ravnište - komisija za glasanje 2019

Zapisnik Skupstina Ravniste 10.06.2019

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Sazivanje sednice odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac

Zapisnik sa sednice za komisiju za reviziju

Izjava odbora direktora "Ravnište" AD Kruševac

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje

Punomoćje - pravno lice

Zapisnik odbora direktora Ravnište

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

Zapisnik Skupštine akcionara 24.05.2018.god

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Ravniste 2018

Izveštaj komisije za glasanje 2018

Odluke Skupština Ravnište 24.05.2018.god.

Izveštaj o bitnom događaju 2018

Zapisnik Odbora Direktora Ravniste 2018

Zapisnik Komisija za Reviziju 2018

Sazivanje OD Skupstina sa predlozima odluka 2018

PUNOMOC R fizicko lice 2018

PRIJAVA ucesca 2018 Ravniste

Poziv 2018

Izvestaj OD Ravniste 2018

Izjava Kodeks Ravnište 2018

Godišnji izveštaj 2017

Ravnište 2017 bitan događaj

Komisija za glasanje 2017

Ravnište odluke 12.06.2017.god.

Zapisnik Skupštine Ravnište 2017

Prijava učešća 2017 Ravnište

Punomoć fizičko lice 2017

Punomoć pravno lice 2017

Poziv 2017

Zapisnik Odbora direktora Ravnište 2017

Izveštaj OD Ravnište 2017

Zapisnik komisija za reviziju 2017

Izjava Kodeks Ravnište 2017

Sazivanje OD Skupština sa predlozima odluka 2017

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 10.05.2017.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Ravnište - Odluka

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj Komisije za glasanje 2016

Zapisnik Komisije za reviziju Ravnište 2016

Sazivanje OD Ravnište 2016 sa odlukama

Izjava Kodeks Ravnište 2016

Izveštaj OD Ravnište 2016

Zapisnik Odbora Direktora Ravnište 2016

POZIV 2016

PUNOMOĆ R fizičko lice 2016

PUNOMOĆ R pravno lice 2016

PRIJAVA učešća 2016 Ravnište

Ravnište - Godisnji izveštaj 2015

Izveštaj o bitnom događaju - Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara

Odluke

Izveštaj komisije za glasanje

Zapisnik sa Skupštine akcionara

Izjava kodeks Ravnište 2015

Izveštaj Ravnište 2015

Sazivanje Ravnište 2015

Punomoć

Prijava učešća

Zapisnik odbora direktora

Zapisnik komisije za reviziju

Poziv Ravnište 2015

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa ponovljene sednice Skupštine akcionara

Odluke

Izveštaj komisije za glasanje

Ponovljena Skupština akcionara

Poziv za ponoveljnu Skupštinu akcionara

Bitan događaj - odlaganje Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice komisije za reviziju

Sazivanje za sednicu Odbora direktora

Zapisnik sa sednice Odbora direktora

Izveštaj odbora direktora

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

Zapisnik sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

Kodeks korporativnog upravljanja

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu

Izveštaj komisije za glasanje sa ponovljene redovne Skupštine akcionara

Izveštaj sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara

Poziv za ponovljenu redovnu sednicu skupštine

Zapisnik odbora direktora

Izveštaj o bitnom događaju - Odlaganje redovne sednice skupštine akcionara

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Izveštaj odbora direktora

Zapisnik sa sednice Odbora direktora održane dana 17.05.2013.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Prijava učešća u radu Skupštine

Punomoćje za učestvovanje u radu i glasanju na redovnoj sednici Skupštine akcionara

Sazivanje za sednicu Odbora direktora

Zapisnik sa sednice komisije za reviziju održane dana 16.05.2013.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj sa revizorskim mišljenjem za 2012. godinu

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Izveštaj komisije za glasanje sa godišnje skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu

Dopuna dnevnog reda za redovnu skupštinu akcionara 29.06.2012. godine

Predlog akcionara 29.06.2012. godine

Odluka upravnog odbora 07.06.2012. godine

Global preldlog 06.06.2012. godine

Poslovnik o radu skupštine

Predlog Odluke o uskladjivanju

Sazivanje sednice upravnog odbora 25.05.2012. godine

Statut akcionarskog društva

Izveštaj nadzornog odbora 01.02.2012. godine

Izveštaj upravnog odbora 01.02.2012. godine

Dopuna dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Ispravka poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 29.06.2012. godine

Informacija o uskladenosti sa ZPD 2012

Prijava učešća u radu skupštine

Procedura i upustvo za glasanje preko punomocnika 29.05.2012. godine

Punomocje

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 28.06.2011. godine

Poziv sa izveštajem o sazivanju godišnje Skupštine akcionara

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011 godine

Poziv sa izveštajem o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

Predlog odluke

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2010 godine

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara

Izveštaj o sazivanju godišnje skupštine akcionara